Онлайн кампания по повод 9 февруари - Международен ден за безопасен интернет, ще се проведе в социалните мрежи и във варненските гимназии с разкрити училищни прeвантивни клубове. Тази година тя ще прочете под мотото „А кой е отсреща?“, а организатор на събитието е дирекция „Превенции“ към община Варна, в партньорство с Националния център по безопасен интернет и фондация „Иноватор“, съобщава "Live.Varna.bg".

Целта на кампанията е да информира младите хора и техните родители за опасностите в интернет и как да се предпазим от тях, като се акцентира върху теми, свързани с кражби или злонамерени опити за придобиване на лични данни.

Те ще могат да гледат образователно видео „Рисковете в интернет“, предоставено от фондация „Иноватор“, публикувано на страницата на кампанията. Ще се проведе и онлайн лекция по темата в Google Meet. Учениците-доброволци и техните връстници ще участват в онлайн игра, в която посредством разшифроване на цифрови кодове, ще получават допълнителна информация по актуалните за кампанията теми.

Денят за безопасен интернет ще бъде отбелязан и от доброволците чрез онлайн сесии в Shkolo.bg и Microsoft Teams.

Събитията са отворени и достъпни в страниците на дирекция „Превенции“ в социалните мрежи: https://www.facebook.com/events/429431495153866/ и https://www.instagram.com/p/CK6ZRHbFC4M/?igshid=ve01wv5i7xp5&fbclid=IwAR3ABgWXRMF7fdoO7mNoDZub8TKC9imYrhcCxobNYORP82W9dcCQ_RZvI_E

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.