Дванадесетокласници от СУ „Никола Вапцаров“ и ПГСС „Св. Георги Победоносец“ в Суворово за ден се въплътиха в ръководещи общинската администрация и местния ОбС.

В Деня на българската община – 12 октомври, те си избраха кмет и председател на ОбС. Днес те споделиха работния ден на кмета на община Суворово Данаил Йорданов, на председателя на Общинския съвет инж. Живко Петров, на заместник-кметовете, секретаря общината, директори на дирекции.

Целта на проявата бе учениците да се запознаят с практическата страна на дейностите в общинска администрация. За младите хора инициативата е шанс да видят отблизо нещата и да осъзнаят отговорността на тези постове.

В ролята на кмет за един ден се въплъти 17-годишният Станимир Райчев от СУ „Н. Вапцаров“ който сподели, че за него това е голямо предизвикателство.

При срещата с учениците Данаил Йорданов подчерта, че работата на кмета е разнообразна и динамична. Контактува с много хора, с различни характери и различни проблеми, а човекът на този пост е необходимо да умее да изслушва, да дава правилни съвети и да взема бързи и справедливи решения. „Много е отговорно кметското място”.

От своя страна председателят на ОбС разказа какви са функциите, които изпълнява както той, така и местните общински съветници. А секретарят на общината подчерта, че е необходим баланс на интересите във взаимоотношенията при работата в местната администрация и общинските съветници.

След това учениците бяха разпределени в различните отдели, където подготвиха необходимите докладни, с които се запозна и гласува местният младежи ОбС. Неговият председател Димитър Милушев прочете пред всички присъстващи точките, които ще разгледа местния парламент. Така още в първата си среща с новата длъжност той показа, че има страхотен потенциал и в обозримо бъдеще ще води заседанията на местния ОбС.

 

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.