Системата за подаване на кислород в руския отсек на Международната космическа станция е изключена заради повреда.

По време на ремонта кислород ще постъпва от дублиращия агрегат в американската част на станцията. Нищо не застрашава сигурността на екипажа и на целия комплекс, отбелязва Роскосмос. Аварията на системата не е прецедент.

През април 2010 поправката й продължи няколко дни. На самата станция има запаси от кислород, както и дублираща система в американския сектор, съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.