Първото издание на спортната кампания "Ваканция без грижи" ще се проведе на 30 юли, четвъртък, от 16:30 часа в двора на СУ "Св. Климент Охридски". Организатор на събитието е Националното сдружение на сираците в България, със съдействието на община Варна.

Деца и младежи от Варна, Бургас, Карнобат и други населени места ще покажат своите умения в турнир по стрийт фитнес. Инициативата има за цел да се запълни свободното време на младите през лятната ваканция, както и да създаде нови приятелства. Създадена организация за спазване на всички мерки в борбата с Covid-19, посочват организаторите, цитирани от “Live.Varna.bg”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.