От днес до края на октомври, спират влаковете в посока Варна –Добрич и Добрич-Варна в участъка Суворово – Добрич, съобщават от БДЖ.

Превозването на пътниците ще се извършва с автобуси. Причината е повреда на дизелова мотриса.

На жп гара Добрич вече има разлепено съобщение за отмяната на композициите.

Няма да пътува и влакът Добрич-Кардам. На практика това означва, че няма да се обслужват никакви влакове на гарата в Добрич.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.