Считано от 05.10.2020 г. (понеделник), ще бъде преустановено обслужването на автобусна линия 31 А.

Това се налага, във връзка със затваряне на ул. „30 –та“ за строеж на „Уличен водопровод ф160 и битова канализация по бул. „Св. Св. Константин и Елена“. Строително монтажните работи по график са предвидени до 15.12.2020 г.

Закупените абонаментни карти за линия № 31 А за месец октомври ще се признават за редовен превозен документ в линия № 9 и № 409 до и от спирка „ Ботаническа градина“, както и в автобуси по линия № 31 (ЖП Гара – Виница), съобщиха от администрацията на варненския район "Приморски".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.