Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния министър на образованието и науката проф. Николай Денков, в която настоя да се извърши спешна проверка в Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в гр. Бургас. Поводът е станалият обществено достояние в социалните мрежи видеоматериал за насилие над дете със специални образователни потребности (СОП), който показва нечовешко и унизително отношение от страна на педагози.

По случая омбудсманът се самосезира и образува проверка.

„Като омбудсман и независим орган за защита на правата на децата, който има специални отговорности към правата и интересите на децата, се самосезирах по изнесения в медиите случай и образувах проверка. Въпреки уверението, което получих от компетентните органи, че записът е направен преди четири години, намирам че това не може да бъде аргумент, който да ни успокоява. Напротив, това е още по-тревожно поради факта, че никой не е предприел мерки в периода, в който това се е случило. Предполагам, че с детето не е работил никой и насилието не е било преодоляно. Още повече въпросният педагог не е бил санкциониран и той може би е приел, че това е напълно приемлив начин на отношение към децата със СОП“, подчертава доц. Ковачева.

Според нея този случай е поредното доказателство за липсата на базови разбирания за правата и интересите на всяко дете и показва системни пропуски и проблеми в образователните институции, призвани да осигурят възможно най-щадяща и приобщаваща среда за децата със СОП.

Омбудсманът препоръчва на МОН да се извърши цялостен анализ на причините, довели до такова унизително отношение към дете със СОП. Тя настоява още да се набележат конкретни мерки, които ясно да адресират проблемите в системата - необходимостта от квалификация на персонала, обучения по правата на детето, включително квалификация на ниво отделен специалист и ниво специалисти във всеки център.
„За мен е важно да има ясни механизми за подкрепа на учителите за работа с деца със СОП, образователните институции да носят отговорността и да посрещат нуждите на всяко дете със СОП, да се развият нови умения за комуникация на учители с родителите“, категорична е Диана Ковачева.

Тя се ангажира в началото на учебната 2021/2022 г. да възложи нарочна проверка в ЦСОП, както и да изготви специален доклад, който ще бъде внесен в министерството на образованието и в Народното събрание.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.