Все повече българи прибягват до бързи кредити. Вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, наброяват 2.945 млрд. лв. към края на юни. Спрямо същия период на 2019 г., когато показателят се равнява на 2.664 млрд. лв., е налице ръст от 10.5%, или 280.9 млн. лв, съобщи „Монитор”, цитирайки данни на Българската народна банка (БНБ) за края на второто тримесечие на 2020 г.

Коронакризата обаче засегна и този сегмент на пазара за заеми, като спрямо края на март е отчетен спад от 1.8 на сто, или това са едва 55 млн. лв. „Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити, които за последната година са 79.6 млн. лв.“, пишат от БНБ. Само за второто тримесечие са продадени кредити за 15.6 млн. лв., а други 600 000 лв. са закупени. В статистиката се включват всички небанкови финансови посредници с изключение на застрахователни и пенсионни дружества.

Продължава тенденцията да преобладават кредитите за над 5 години. Те се равняват на 1.357 млрд. лв. в края на юни, като се увеличават с 13 на сто или 156.6 млн. лв. Така техният дял става 46.1%. Вземанията по кредити с времетраене между 1 - 5 години са 755.6 млн. лв. Те също растат с 11.9%, или 80.1 млн. лв. за година. Този тип заеми се нареждат на второ място с 25.7% дял в общата структура. Заемите с времетраене до 1 година са 617 млн. лв. и растат с по-малко от 30 млн. лв., или 4.7%. Те са с дял 20.9 на сто, пише „standartnews.com”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.