Реалната консумация на домакинствата в ЕС на човек е намаляла с 1,5 на сто през първото тримесечие на годината, след спад от 2.2 на сто през предишното тримесечие, сочат данни на Евростат.

В същото време реалните доходи на домакинства на човек са се повишили с 1,1 на сто през първото тримесечие на годината при спад от 0,3 на сто през последното на 2020-а година.

Пак през първото тримесечие на тази година, брутният доход на домакинствата се е повишил с 1,6 на сто в еврозоната и с 2,3 на сто в ЕС. И в двата случая най-важната причина за това са данъците и нетните социални осигуровки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.