Социалният министър Деница Сачева съобщи в МС, че подписаното днес Национално тристранно споразумение по ключови теми за ускоряване на икономическото развитие в България между правителството и представителните организации на работодателите и работниците поставя амбициозни цели, особено що се отнася до социалните разходи , като се предвижда те да достигнат 20 на сто от БВП през 2022 г. при сегашните - 11,7 на сто.
По думите на министъра, по време на преговорите по споразумението най-големият компромис, направен от работодателите, е че трите дни болнични продължават да се плащат от тях, а от синдикатите, че не се е приело тяхното предложение да се връща част от дохода на най-бедните семейства в края на годината.
Както БТА съобщи, лидерът на КНСБ Пламен Димитров спомена на пресконференцията, че по отношение на регулациите на пазара на труда е постигнато съгласие, че ще бъдат приведени правните регулации на извънредния труд и на сумираното изчисляване на работното време в Кодекса на труда и Закона за държавния служител в съответствие с международните правни актове - Конвенция 1 на МОТ и Директивата на ЕС. Той напомни, че по отношение на нощния труд вече има решение на МС, което ще влезе в сила от 1 януари догодина.
Димитров каза, че е постигнато съгласие да започне договаряне на минимални работни заплати /МРЗ/ по икономически дейности, като бипартитните преговори трябва да започнат още тази година с оглед прилагането им през 2021 г. Заедно с това и когато стане това, да се предложи отмяна на минималните осигурителни доходи за 2021 г., допълни лидерът на КНСБ и посочи, че това предполага да се създаде механизъм, който не допуска отказ от преговори.
Лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов акцентира върху образованието, като изтъкна необходимостта повече студенти да бъдат приемани в приложните професии и особени - техническите и математическите, за сметка на други, които нямат такова широко приложение. Нужен е и механизъм, съобразно който завършилите образование в България по държавна поръчка, да трябва "да поработят в държавата, която им е платила образоването". Манолов посочи и необходимостта от стартиране на цялостна реформа в социалното подпомагане.
Според председателя на БТТП Цветан Симеонов подписаното споразумение дава добър сигнал към инвеститорите в условията на криза заради коронавируса и посочи сред важните приоритети, които са намерили място в него, по-широкото приложение на мълчаливото съгласие, подобряване на дейността на администрацията чрез развитие на дигитализацията, предвиждането на механизъм за определяне на минималната заплата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.