„10-12-годишни деца пеят нашите песни на концерти. Това е безкрайно добре, защото за българина не е характерно да има продължение на нещо в поколенията. Това чувство е много хубаво.

„Сигнал“ от самото начало нещата са железни 100%“. Това сподели пред БНР фронтменът на групата Данчо Караджов.

Група „Сигнал“ ще имат концерт във Варна на 23 юли в Летния театър.

„Това е продължение на опитите на групата ни да влезе в рок ритъм и през лятото да правим концерти в летните театри. Обещаваме страхотни звук и осветление“.

.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.