„Тези малки деца, облечени в национални носии, те ще запазят и ще продължат нашите традиции през следващите години. В тях ни е надеждата, че делото на нашите деди няма да се изгуби безвъзвратно.“ Това съобщи проф. Никола Ников, д-р по музикално и танцово изкуство при откриването на двудневния семинар „Фолклорът и пазителите на традициите“, в туристическия комплекс „Барите“, край с. Чернево, община Суворово. Той събра над 100 читалищни ръководители от Варненска област. Домакините от НЧ“Зора 1912“ в Чернево посрещнаха гостите с няколко великолепни музикални изпълнения и показаха специфичните особености на местния фолклор, запазени в специална сбирка..

Секретарят на читалището Тодорка Монева запозна присъстващите с историята на институцията, която през годините е играла важна роля в развитието на селото.

Двудневният семинар ще разгледа традициите и обичаите на приселниците от Източна Тракия във Варненския регион, а Саша Стоева от РЕКИЦ ще запознае всички присъстващи с целите и задачите на семинара.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.