"Нова учебна сграда и нов физкултурен салон ще бъдат построени във варненското ОУ „Васил Друмев“, за да може училището да осигури целодневна форма на обучение на учениците. Проектът на училището бе одобрен от Министерски съвет тази есен". Това съобщи неговият директор Красимир Димитров.

В момента училището разполага с 14 класни стаи, един физкултурен салон и филиал извън сградата, в който учат деца до 4 клас.

Проектът предвижда изграждането на 12 нови класни стаи в 3-етажна сграда, по 4 стаи на етаж, както и още един физкултурен салон. Ще бъдат изградени две стаи за работа с деца със специални образователни потребности за нуждите на учениците със СОП, които са 17.

Ще бъде изградена и нова модерна училищна библиотека с читалня, в момента тя се намира в мазата на училището. Новият проект предвижда изграждането на достъпна архитектурна среда в учебното заведение с изграждането и на асансьор, ще бъдат обособени и канцеларии.

Разширението ще даде възможност да се съберат всички ученици на едно място, а следобед да се осигурят освен целодневното обучение и различни дейности по интереси – спорт, изкуства и др., каза още Красимир Димитров.

"Имаше идеи за разширението на училището и диалог с община Варна още от 2017 година", обясни директорът. Проектът се изготвя за три години с финансови средства от общината и училищния бюджет и в момента разполага с всички разрешителни. Последната стъпка е внасянето му в общината за разрешение за строеж.

Според Националната програма за разширение на училищата в страната, строежът на нова учебна сграда и физкултурен салон в двора на училище „Васил Друмев“ трябва да приключи до 31 декември 2021 година.

"Това, обаче, зависи от дофинансиране на капиталовите разходи, тъй като сумата отпусната от държавата е 2 000 000 лева, но тя няма да е достатъчна", коментира още Димитров. Общата стойност на строежа е изчислена на около 3,5 млн.лв. Това означава, че община Варна трябва да дофинансира проекта за неговото изграждане. Предстои решението да се вземе при изготвянето на следващия общинския бюджет, съобщи Радио Варна. .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.