На 6 и 7 юли в общините Белослав и Аврен ще се състоят информационни дни, свързани с новите възможности за развитието на местния бизнес.

Те са част от дейността на Местната инициативна група “Аврен – Белослав” и целят да се развият инвестициите за публично ползване в инфраструктурата за отдих и туризъм.

По този начин двете общини и бизнесът на територията ще разгледат новите предложения за кандидатстване по европейските програми. Ще се определят и проектните предложения, по които всеки би могъл да кандидатства.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.