Финансиране в размер до 10 000 лв. получават два проекта на кметства от община Суворово– „Изграждане на кът за отдих и игри в центъра на с. Левски“ на кметството в с. Левски и „Изграждане на зона за отдих, почивка и забавление на населението и гости на с. Изгрев, общ. Суворово“, на кметството в с. Изгрев..

Конкурсът в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ е ежегоден, съобщиха от отдел „Проекти“ на общината. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси).

Само 14 варненски проектни предложения от цялата област са одобрени и класирани в кампанията „За чиста околна среда – 2020“, която се организира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.