Новите общински съветници се събират на заседание, което ще започне в 10:00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна.

Една от точките е избор на заместник-председатели на местния парламент. Според проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, който също ще бъде гласуван днес, само групите ще имат право да предлагат свои кандидати за заместник-председатели. Изборът ще се извърши поотделно за всеки предложен кандидат, с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

На заседанието общинските съветници ще изберат също членовете на постоянните, временните и специализираните комисии и ще решат кой да ги оглави.

На гласуване ще бъде подложено и предложение за участие на Община Варна с проекти по процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“, одобрена за финансиране от Министерството на туризма.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.