Община Варна, в качеството си на бенефициент по проект„Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, набира кандидати за длъжността „Ръководител“ на новото звено.

Местната администрация търси да назначи и двама социални работници, психолог, медицинска сестра и шофьор. Документи ще се приемат до 18.08.2020 г. в Информационния център на общината на бул. „Осми Приморски полк“ № 43. Проектът се финансира от ОП „Развитите на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 999 957, 80 лв.

Основната задача на екипа, който ще бъде сформиран и обучен, е да полага грижи за 90 лица с увреждания и да оказва подкрепа на техните семейства. Новото звено ще предоставя комплексни интегрирани услуги с цел повишаване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на хората от целевата група.

На 30 от потребителите ще бъдат осигурени дневни грижи, а на останалите 60 – мобилна работа и почасови услуги в дома. За първи път във Варна ще бъде предоставяна и заместваща грижа с капацитет 4 места.

С европейските средства ще бъде направен основен ремонт на две помещения, за да се обособи Център за подкрепа на лица с увреждания. Звеното ще разполага с дневна стая, кухня, зали за рехабилитация и арт терапия, медицински кабинет, помещения за отдих, зала за индивидуална работа, кабинет на психолог, беседка и санитарни помещения.

Предвиждат се доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за центъра, както и закупуване на специализирано моторно превозно средство с платформа за хора с двигателни проблеми.

Проектът е стартирал на 01.01.2019 г. и ще продължи до 31.07.2021 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.