По вариант 1 работят днес седмокласниците на изпита от националното външно оценяване по математика. Вариантът беше изтеглен тази сутрин в Министерството на образованието и науката от Зина Соколова от вестник "Аз-буки" в присъствието на служебния заместник-министър на образованието и науката Емилия Лазарова, съобщи БТА.

На изпита днес се явиха 59 414 ученици. Той започна в 9:00 ч. в 1665 училища, в които има общо 5430 зали.

Заместник-министър Емилия Лазарова каза, че през тази година няма промяна в броя на задачите. Има разлика в първата част от теста, като там всички 20 задачи ще са с избираем отговор - с четири възможности, от които само един е правилен. "Миналата година две от задачите в първата част бяха с кратък свободен отговор. Даваме възможност на децата да работят по-спокойно и да имат повече време за решаването", отбеляза тя.

Във втората част от изпита седмокласниците отново решават три задачи със свободен отговор. "Тези задачи дават възможност на учениците да помислят - да опишат и аргументират отговорите си, и да покажат знанията си", каза заместник-министър Лазарова.

"Материалът не е олекотен и във втората част присъстват още три задачи, които са с разширен свободен отговор и те дават възможност на учениците да помислят, да опишат задачите, да ги аргументират и да покажат своите знания вече по-аргументирано. Има и задачи, които са малко по-практически ориентирани, но учениците ще имат повече време да помислят, да са по-спокойни, да си проверят задачите, защото за тях това е сериозен изпит и той е вход за следващо учебно заведение", обясни Емилия Лазарова.

Тя каза, че за съставянето на изпитните варианти се подготвя голям набор от задачи, който преминава през оценяване от експертни комисии, а изпитните варианти се сформират в последния възможен момент. В последния момент се правят два варианта за учениците в седми клас. Така е и десети клас.

Промяна през настоящата година има и във времетраенето на изпита. Първата част трябва да продължи общо 75 минути - с 15 минути повече спрямо миналата година. Времето за втората част остава непроменено - общо 90 минути.

Оценките от изпита се изразяват само с количествени показатели в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Максималният брой точки от изпита е 100.

Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 2 юли.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.