От 10.02.2021 г. всяка сряда от 13.00 до 14.00 ч. на адрес meet.google.com/qcx-jyfw-onb можете да се включите в онлайн дискусиите, организирани от библиотеката на Икономически университет – Варна.

Идеята на новата инициатива е да се помогне на изследователите при конкретни казуси, възникнали в процеса на събиране на материали и писане на курсови и дипломни работи. Всеки желаещ ще може да получи актуална информация за достъп до услуги, колекции, инструкции и изследователска подкрепа.

Може да се запази час за лична консултация на адрес library@ue-varna.bg, съобщават още от ИУ - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.