При огромен интерес премина първият от серията курсове, организирани от Юридическия факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Над 160 участници се включиха в курса "Профилиране на неизвестни извършители на престъпления", воден от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев. Той е декан на факултета и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета.

Проф. Кунчев е и автор на монографията "Курс по криминалистика", която вече излезе в два тома, а предстои публикуването на още два.

В обучението активно участваха представители на различни сфери на обществения живот - психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури и студенти от различни специалности на ВСУ "Черноризец Храбър", както и възпитаници на други университети.

Те се запознаха с реални примери от миналото, свързани с разкриването на извършители на престъпления. Получиха и задача да създадат сами профил на неизвестен извършител на убийство по предоставени улики, като в последствие имаха възможност да сравнят своите предположения с анализа на ФБР.

Част от участниците в курса ще продължат обучението си в магистърската програма "Съдебни експертизи" на Варненския свободен университет. Друга голяма група ще се включи в едноседмичния курс "Криминалистика", който започва на 6 февруари и отново ще бъде воден от проф. Кунчев.

Всички млади профайлъри, вдъхновени от наученото, се обединиха около идеята да продължат да общуват помежду си, като създадоха Клуб на криминалиста – за изследване и профилиране на неизвестни извършители на престъпления.

Общността, създадена в университета, вече обмисля общи проекти, свързани с анализ на проблемите в семейството, като мотив за извършване на престъпление, детската престъпност, насилието над жени и деца и др.

Автор на логотипа на Клуба на криминалиста е Алекс Маринов, студент в IV курс на специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" на ВСУ "Черноризец Храбър".

Програмата на Юридическия факултет продължава с:

6-14 февруари 2021 - Курс "Криминалистика", лектор: проф.д.ю.н. Йонко Кунчев.

През април ще се проведат още два изключително интересни курса "Методиката на почерковата и автороведческата експертиза" с лектор доц. д-р Людмил Георгиев, "Методиката на психологичната експертиза" с лектор проф. д.пс.н. Иван Александров и Експертна психологическа оценка за родителска годност с лектор д-р Вероника Иванова.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.