Целта на настоящата Facebook страница е да предоставя подробна информация за резултатите от проекта и ефекта от разделното събиране и рециклиране на битовите отпадъци в гр Белослав.

Основната целева група към която е насочен проекта са както общините и общинските администрации, така и посетителите на търговските обекти и центрове.

В изпълнение на дейността по която работи общината в Белослав ще се постигнат следните резултати:

- обществена информираност и ангажираност по отношение на управлението на отпадъците;

- осъществена комуникация с широката общественост и предоставена практическа информация, подпомагаща дейностите, свързани с разделно събиране на отпадъците в общината;

- изградени трайни навици на жителите в община Белослав за разделно събиране на отпадъците в домакинствата, обществени и административни сгради;

-внедрена добра практика в общински центрове.

Тя може да бъде открита на адрес:

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D1%80-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-640165886626674/

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.