Съюзът на учените – Варна (СУВ) отчете дейността си за 2023 г. на Общо събрание. Беше приет и отчетът на Контролния съвет на СУВ. Председателят на Управителния съвет проф. д-р Виолета Йотова, д. м. н. представи пред съюзните членове работата на организацията, протекла в духа и рамките на мандатната програма за периода 2022 – 2026 г. Отчетено бе, че в момента СУВ обединява 318 учени в 6 секции: „Медицина и дентална медицина”, „Икономически науки”, „Технически науки”, „Социални и правни науки”, „Морски науки и технологии”, „Океанология”.

Проф. Йотова подчерта, че всички планирани научни форуми за 2023 г. са проведени успешно. 14-ото издание на научната конференция за откриване на традиционния Месец на науката с утвърденото название „Културното наследство на Варна и Черноморския регион” през септември 2023 г. отново е предизвикало голям интерес. За четвърти път домакин на форума с международно участие е бил Планетариумът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. На присъстващите в звездната зала са представени около 20 пленарни доклада, които са издадени в сборника на СУВ „Културното наследство на Варна и Черноморския регион“.

По традиция през месец октомври в навечерието на Деня на народните будители е проведена 27-та заключителната конференция от Месеца на науката „Науката в служба на обществото – 2023”. Форумът е организиран съвместно с Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Института по рибни ресурси, Института по океанология „Фритьоф Нансен” и Центъра по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” – БАН. Проф. Йотова подчерта, че за участие в конференцията, както всяка година, са постъпили над 150 пленарни доклада. Връчени са и традиционните годишни награди на Съюза на учените – Варна. С грамоти са отличени: Институтът по океанология „Фритьоф Нансен“ към БАН по случай неговата 50-годишнина; доц. д-р Теменуга Стойкова – по случай 75-годишнината на катедра и специалност „Стокознание“ в Икономически университет – Варна; проф. д-р Силвия Парушева – директор на Център за електронно и дистанционно обучение в ИУ – Варна; проф. д-р Велина Казанджиева – директор на Колеж по туризъм към ИУ – Варна. Със званието „почетен член“ е удостоен проф. д-р Златислав Стоянов, д. м. н. от Медицински университет – Варна.

В отчета беше подчертано, че съюзът от години се стреми да създава среда за единение на варненските учени. Той предоставя възможности за срещи, обмен на идеи и опит на академичния и научен потенциал в града, развива се и надгражда дейността си, превръщайки се в осезаем член на научно-общественото пространство в страната, от особена значимост за кариерното израстване на младите учени. Отчетено бе, че през 2023 г. СУВ е продължил стремежа си към по-високо качество на научните публикации в изданията „Известия на Съюз на учените – Варна“: серия „Икономически науки“, серия „Морски науки“, серия „Медицина и екология“, серия „Културното наследство на Варна“, серия „Технически науки“, серия „Хуманитарни науки“.

Въпреки здравните, икономическите и политически трусове, въпреки кризата с войната в Украйна, съществената подкрепа на местните академични, обществени и управленски структури, както и на широката общественост към СУВ е продължила, а оперативната му дейност успешно се реализира в хибридна среда (дистанционно и присъствено). Съюзът на учените – Варна продължава да е водеща регионална обществена структура за отстояване на ролята и значението на науката като основна сила за развитие на икономиката, здравеопазването и туризма на Варненския регион, за цялостния просперитет и здраве на неговите жители. Той съдейства за организиране и провеждане на научни прояви и активно подкрепя научната общност във Варна и региона.

СУВ продължава усилията за привличане и задържане на млади учени в страната чрез целенасочени прояви като Конкурса за високи научни постижения. Създаден и утвърден е статут на „Награда на СУВ“, както и публично достъпни правила за оценка на кандидатите. За първи път е връчена наградата и носител на отличието е проф. д-р Диана Иванова, д.б.н. от Медицински университет – Варна, Факултет по фармация, Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика. Конкурсът е продължение на стремежа на СУВ към мотивация и насърчаване на успешните научни изследвания, зелените и други иновации и модерните технологии, поддържане на конкурентоспособност, привличане и задържане както на утвърдените, така и на младите учени в страната. Целта му е да се стимулират учените и изследователите на територията на гр. Варна за върхови научноизследователски постижения и за разгръщане на творческия им потенциал.

Общото събрание попълни състава на Управителния съвет на СУВ, като избра за негов член доц. д-р Събка Пашова – председател на секция „Икономически науки“, преподавател в катедра „Стокознание“ на Икономически университет – Варна.

На заключителната конференция в Месеца на науката през октомври тази година отново ще бъдат връчени традиционните годишни награди на СУВ, чиито носители бяха утвърдени от Общото събрание. По предложение на секция „Икономически науки“ с грамота и златна значка ще бъде отличен проф. д-р Павел Петров – председател на Контролния съвет на СУВ и дългогодишен активен член на организацията, а грамота ще получи проф. д-р Теодорина Турлакова, която активно работи за развитието на младите учени в областта на аграрната икономика.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.