Участници на различна възраст се включиха в организираните от община Девня Пролетни спортни игри в Парк „Разсадника".

„Събитието, което посветихме на Първа пролет, включваше състезания по колоездене, каране на тротинетки, народна топка, теглене на въже, петанк и бягане с чували, разказа кметът на общината Свилен Шитов. Той поясни в социалните мрежи, че се е включил в кроса на дистанция от 1000 метра. лед това най-добрите получиха медали, купи, грамоти и футболни топки.

„Благодаря на всички, които взеха участие", отбеляза в своя пост кметът и допълни още, че всички участници в проявата получиха един хубав и полезен спортен полуден.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.