Днес, 29.08.2020 г. Дългопол ще отпразнува 51 г. от обявяването си за град. От общината съобщиха, че празничната програма ще започне в 18:00 ч.. Тогава ще прережат лентата на новото футболно игрище в града. По-късно ще се проведат и футболни срещи за деца.

От 20:30 ч. започва богата фолклорна програма, а час по-късно на сцената ще излезе гръцкият поп изпълнител Аристос Константину.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.