България поиска обяснение от Сърбия относно публикациите в сръбски медии, че правителството ще строи ограда по границата със страната ни.

От МВнР съобщават, че посланикът за специални поръчения Иван Петков е разговарял със сръбския посланик в София Желко Йович, който е заявил, че правителството му не е вземало решение за издигане на ограда по границата с България, нито се извършват дейности по подготовката за такова съоръжение.

От своя страна посланикът ни в Сърбия Радко Влайков е разговарял с Милош Попович - началник на кабинета на сръбския министър-председател Ана Бърнабич, който е потвърдил, че подобно решение за България няма и ще бъдем уведомени предварително, ако в бъдеще се обсъжда такова.

В разговорите беше подчертано, че границата на България със Сърбия се охранява изключително стриктно от българската гранична полиция като външна граница на ЕС. За първата половина на годината на изход на "зелена" граница със Сърбия от българските власти са задържани 211 незаконни мигранти.

По време на извънредното положение в Сърбия беше приета Наредба за мерките по време на извънредното положение, съгласно която беше предвидено, че за предотвратяване разпространението на коронавируса, както и на масовото незаконно преминаване на държавната граница се допуска временното изземване правото на ползване на поземлени имоти, собственост на физически и юридически лица, по протежение на граничната линия със Северна Македония и България. Решението за временно изземване правото на ползване се взема от Министерството на финансите по предложение на Републиканската дирекция за собствеността на Сърбия, съобщи "news.bg".

Наредбата обаче е прекратила действието си на 6 май с отменянето със закон на Народната скупщина на Сърбия на извънредното положение в страната. Подобна мярка не е била прилагана спрямо поземлени имоти по границата с България, а единствено по границата със Северна Македония.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.