SAP-България се включи в инициативата „Варна – Град на Знанието“. Меморандума подписа управляващият директор Радомир Миланов. Фирмата е пазарен лидер при корпоративните софтуерни решения, като близо 77% от световните бизнес транзакции преминават през системи на компанията. Тя е основана в Германия през 1972 година.

Инициативата "Варна - Град на Знанието", представена от кмета Иван Портних, обединява усилията за реализиране на потенциала на града като център за интегрирани териториални инвестиции. Меморандумът вече е подкрепен от шестте университета в града - IT компаниите ScaleFocus, Bulpros, SAP; от „Солвей Соди“ АД, „Агрополихим“ АД, „Планекс Инвест“ ООД, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, „Девня Цимент“ АД, Центъра по хидро- и аеродинамика, Института за пазарна икономика (ИПИ).

Принципна подкрепа е заявена от Coca-Cola European Partners, Microsoft България, KBC Group България. Страните споделят общото становище, че наред с летния и културния туризъм, възможности за развитие на Варна се откриват в преплитането на наука и бизнес, особено в сферите на медицината, информационните технологии, транспорта, морската индустрия.

Този потенциал ще отключи бърз икономически растеж чрез инвестиции в производства и услуги, базирани на знание и иновации, създаващи работни места с висока производителност и доходи. Изразена е готовност за участие в съвместни проекти и инициативи, които предполагат сдружаване и обща работа.

Водещи проекти в споделената визия за развитие на Варна са създаването на високотехнологична Индустриална зона Варна край Аксаково, изграждането и развитието на Квартал на Иновациите в местността „Малка чайка”, на нов съвременен математико-технологичен кампус, в т.ч. нова модерна сграда на математическата гимназия.

Проекти, които са ключови за бъдещето на Варна и Североизточна България. Община Варна и компаниите от ИКТ сектора ще си сътрудничат в намирането на дигитални решения, ще работят за създаване на център за подпомагане на умните и зелени градове на Северна България, за повишаване на знанията и уменията на младите и активни граждани във Варна и района.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.