Приключиха част от строително-монтажните дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административнaта сградa на община Белослав.

Тя е един от обектите, предвидени за саниране по проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги”.

Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Бюджетът на проекта е 329 834,65 лв. Бенефициент е Община Белослав, съобщиха от Областния информационен център – Варна.

Изцяло санирана по проекта е административна сграда с обществено значение на ул. „Гебедже“ № 8 в Белослав, при която също са изпълнени мерки за енергийна ефективност – топлоизолиране на външните стени, тавана и сутерена, ремонт на покрива.

Чрез реализацията на проекта се цели спестяването на финансов ресурс чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради със социална насоченост. Повишаването на ефективността на потреблението на енергия и редуцирането на консумацията и разходите ще допринесат и за намаляване на емисиите на вредни вещества в околната среда.

Проектът стартира на 31.10.2019 г. и ще продължи до 31.10.2022 г.

Снимки: Областен информационен център – Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.