В случай на крайна необходимост водата от язовир Цонево може да се ползва и за питейни нужди. Това коментира за Радио Варна управителят на „Напоителни системи“ Варна, Ведат Сакалъ.

По думите му, могат да монтират хлорпречестващи уреди, но според новите екоразпоредби, за да се ползва водата от Цонево, там трябва да има и пречиствателна станция, но за момента такава няма, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.