Остават само два дни – днес и утре, за да се възползваме от 5% отстъпка върху данъка за недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства във Варна. Ако, разбира се, решим да платим цялата дължима сума за годината. Това припомнят от “Moreto.net” и обясняват, че срокът бе удължен, заради пандемията. Промените бяха включени допълнително в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.