Съдия Дарина Рачева от Административен съд – Варна днес взе участие в уебинар (онлайн семинар, който се провежда чрез софтуер за видеоконференция) за съдии, прокурори и други членове на съдебната власт от държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Обединеното кралство. Темата, на изнесената от съдията лекция, е „Търсене на ефективност. Средства за защита и санкции в случаите на дискриминация“ (можете да се запознаете с лекцията в прикачения файл).

Онлайн семинарът е организиран от ERA, от името на Европейската комисия (възлагащ орган) и с подкрепата на Националния институт на правосъдието. Той се провежда в рамките на Програмата на ЕС за правата, равенството и гражданството на 28 и 29 септември 2020 г.

Уебинарът предоставя на участниците преглед на двете европейски директиви, забраняващи дискриминацията на основата на раса или етнически произход в редица области. Той разглежда въпроси, свързани с дискриминацията на основа увреждания, възраст, сексуална ориентация или религия/вяра в професионалната реализация и е със специално внимание към практиката на Съда на Европейския съюз.

Интерактивната форма на провеждане на уебинара дава възможност на участниците да взаимодействат директно с лекторите и другите участници, да навлязат в работни групи и да работят по казуси, като това осигурява ефикасност на интензивното, интерактивно обучение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.