Варненският окръжен съд отказа да изпълни европейска заповед за арест (ЕЗА) за предаването на Владимир Г., който се издирва от съдебните власти в Германия. 28-годишния мъж се разследва за участие в организирана престъпна група за компютърни престъпления, измами и мошеничество.

Европейската заповед за арест (ЕЗА) е издадена на 9 септември тази година от Районен съд – Бамберг. В документите, изпратени от германските власти, е посочено че Владимир Г. е работил в колцентър с офиси в София и Варна, който се ръководел от чуждестранни граждани. Според разследващите, Владимир Г., както и други т.нар. „агенти по задържане“, се представяли с фалшива самоличност по телефон и електронна поща на многобройни германски граждани. Подвеждали своите клиенти да инвестират значителни суми пари в различни финансови инструменти с обещания за високи печалби, като използвали манипулативен софтуер, за да ги заблудят, че вложените пари се увеличават. Инвестиции не били правени, а депозираните средствата, били превеждани по сметки на престъпната група.

Германската прокуратура разследва Владимир Г. за това, че от 01.08.2019 г. до 29.07.2020 г. е извършил 32 престъпления, като направените чрез схемата депозити са в размер на 432 824 евро, както и три опита за измама в размер на общо 55 000 евро.

Според германския Наказателен кодекс, максималният размер на предвиденото наказание за престъпленията, в които е обвинен мъжът е 15 години „лишаване от свобода“.

Българинът бе задържан на 25 октомври тази година във Варна.

След направено искане до германските власти, Варненският окръжен съд получи задължителната гаранция, че при осъдителна присъда, Владимир Г. ще бъде върнат в България за изпълнение на наказанието. Освен това, молещата държава беше уведомена за заявеното желание от страна на исканото лице за правото му да му бъде осигурен адвокат в издаващата държава-членка, който да подпомага защитата му в България чрез информация и съвети.

След преценка на събраните по делото доказателства и становищата на страните, тричленният съдебен състав на Варненския окръжен съд прие, че ЕЗА отговаря на формалните изисквания, но предаването на Владимир Г. следва да бъде отказано. Като основен аргумент за решението си, съдът посочва, че престъплението, за което е обвинен мъжът, е извършено изцяло на територията на България, т.е. извън територията на искащата държава. Този факт се установява от Европейска заповед за арест, където е отразено, че лицето е работило в български кол център, а като място на деянието е посочено „кол център в София или Варна“. Ето защо за престъпление, извършено на територията на България се прилага българския НК, посочва в решението си съдебният състав. Поради изложените съображения, Варненският окръжен съд отказа да изпълни европейската заповед за арест за предаването на Владимир Г.

Съдът потвърди мярката за неотклонение „подписка“ до влизане в сила на съдебния акт.

Решението подлежи на обжалване или протест в 5-дневен срок от днес пред АС-Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.