Деянието е осъществявано нееднократно за времето от 31 януари до 29 юли тази година, съобщават от Варненския районен съд. През този период неведнъж подсъдимата е била засичана да предлага сексуални услуги на клиенти в района на стария път Варна - Бургас.

От справки по делото се установява, че през това време за подсъдимата липсват данни за регистрации като безработна, относно сключени трудови договори, за внасяне на самоосигурителни или здравни осигуровки.

Тя не се е занимавала с общественополезен труд, като същевременно чрез проституция си набавяла нетрудови доходи по неморален начин. Само през посочения период органите на полицията са връчили на подсъдимата общо 5 предупредителни протокола да не извършва подобна дейност.

При последния случай от 29 юли т. год., подсъдимата била хваната да предлага сексуална услуга на клиент в спрян автомобил край отбивката за местност „Боровец“.

35-годишната жена е с чисто съдебно минало. По внесено от прокуратурата постановление, съдът я освободи от наказателна отговорност, като й наложи административно наказание – глоба, в размер на 1000 лева. Решението на Районен съд – Варна подлежи на обжалване в 15-дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.