Днес праха на починалия през декември 2020 г. варненски журналист Матей Тодоров ще бъде разпръснат в необятната морска шир. Мати, както гальовно всички го наричаха, поема към "последното си плаване" днес преди обед.

Матей Тодоров беше дългогодишен кореспондент на БНТ от Варна. След това бе избиран за директор на Телевизионния център във Варна и за главен редактор на Радио Варна. Професионалният му път го отведе във Военния канал.

Широко скроен човек, с афинитет към всичко морско, усет към красивото и невероятно чувство за хумор, Матей Тодоров остави незабравими спомени сред роднини, колеги и приятели, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.