Фирма в Дългопол ще изгради с европейски средства високотехнологичен комбинат за преработка на леща. Проектът „Пускане в експлоатация на цех за производство на белена леща“ се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Общият бюджет на проекта е 1 500 517 лв. Бенефициент е „Пантекс Агро“ ЕООД.

По проекта ще бъде оборудван, ремонтиран и пуснат в експлоатация цех за производство на белена леща в Дългопол, съответстващ на европейските изисквания за качество на продукцията.

Ще бъде изградена нова технологична линия за белена леща, ще се достави и модерна технологична линия за преработка. С въвеждането в експлоатация на новите мощности дружеството ще увеличи обема на преработената продукция, като по този начин ще намали себестойността й.

Новите производствени мощности са енергийно ефективни. Дейностите по проекта ще доведат до по-голяма конкурентоспособност на пазара и подобряване на цялостната дейност на предприятието.

Целта е да се постигне модерно производство с оптимален капацитет. По проекта ще бъдат открити 19 нови работни места. Той стартира на 11.12.2019 г. и ще продължи до 17.12.2022 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.