Розариумът в Морската градина във Варна беше възстановен по проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Той е финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 32 608 085, 43 лв. Бенефициент е Община Варна.

С европейските средства бе облагородено емблематичното място за морската столица без да се губи автентичната му визия, като за целта специалисти селектираха десетки видове рози. В Розариума са засадени над 4000 нови рози от 30 сорта. Сред тях има чаено-хибридни, щамбови, увивни, храстовидни, флорибунда и др. Всички те са обозначени с табелки, на които е изписан сортът, производителят и произходът на растението.

По проекта бяха рехабилитирани и алеите в Приморския парк, беше направен ремонт на елементи на уличната инфраструктура, осветлението бе подменено. Изпълнени бяха дейности по реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. Поливната система и зелени площи в района на всички зони на ремонта също бяха обновени, съобщиха от Областния информационен център - Варна

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.