Условията на труд в „БКС Долни чифлик“ ще бъдат подобрени с осъществяването на проекта „Подобряване на работната среда във фирма „БКС Долни чифлик ЕООД“. Той ще се реализира с финансиране от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 54 795,37 лв. Бенефициентът е подал проектно предложение към МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“.

По проекта ще бъдат подобрени условията на труд в предприятието чрез осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, машини и съоръжения.

Предвидено е закупуване на мотокар с дизелов двигател. Ще бъдат доставени осветителни тела за вграждане и офис оборудване. Ел. инсталацията в работните помещения и подовата настилка в сградата ще бъдат подменени. Ще се монтират гипскартон и окачени тавани.

проекта е заложена и доставка на лични предпазни средства и работно облекло – ръкавици, устойчиви на пробождане, работни ръкавици, маски с филтър, външни антифони с възможност за монтиране на каска, ударозащитни каски, водозащитни манти, ботуши, сигнални елеци, предпазни очила. С европейските средства ще бъде обособено и място за почивка, хранене и отдих, оборудвано с необходимите за това уреди. Ще бъде изградено и санитарно помещение.

Продължителността на проекта е 10 месеца, съобщават от Областния информационен център - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.