Близо 1 млн. лв. ще бъдат отпуснати за благоустрояването на с. Цонево, община Дългопол, в модернизацията на социалната инфраструктура. Това съобщи кметът на общината Георги Георгиев по време на изнесената сесия на местния ОбС. От думите му става ясно, че за миналата година от републиканския бюджет бяха отпуснати 200 000 лв. за асфалтиране на улици и пътища в с. Цонево.

Тази година тук ще се реализират два проекта – единият е свързан с изграждането на нова част към местната детска градина. Общата му стойност е над 881 000 лв., от които общината ще предвиди към  капиталовия си разход за 2021 г.около 81 000 лв. Останалите средства се предвижда да бъдат предоставени от републиканския бюджет.

Вторият проект представлява изграждане на нова спортна площадка. Тя ще е разположена в югозападната част на селото. Стойността й е 171 000 лв., които изцяло ще бъдат финансирани от националния бюджет.

Кметът уточни още, че до месец август от спортното министерство ще бъде избран изпълнителят на проекта. Реализацията ще се осъществи за около месец и половина.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.