Водата в две варненски села е негодна за пиене, показва справка на Регионалната здравна инспекция във Варна за качеството на питейната вода. Селата са Овчага и Садово, където се измерени повишени стойности по показател "нитрати". В село Овчага нитратите във водата са 50,3 мг/л при норма – 50 мг/л, а в село Садово нитратите са повече от 110 мг/л.

РЗИ-Варна препоръчва питейната вода в двете села да не се ползва за пиене и приготвяне на храна от: бременни жени, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната система и панкреаса.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.