За изтеклата седмица за Варна и областта лабораторно доказани положителни на COVID- 19 са 59 лица. За предходната седмица броят им е достигнал 57.


Извършени са 295 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 и контактни на положителни, поставени под карантина лица. Издадени и връчени са 247 предписания за поставяне под карантина лица. Няма наложени административни санкции.

От РЗИ допълниха, че в имунизационния кабинет през отчетния период са преминали 51 лица, от които са имунизирани 19 лица. От тях за жълта треска са имунизирани 8 лица. В кабинета за анонимно и безплатно консултиране за СПИН (КАБКИС) са преминали и изследвани 3 лица.
Има регистрирани 3 случая на ухапани от кърлежи.

Няма регистриран случай на Марсилска треска и на Лаймска борелиоза.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.