С указ 129 от днес президентът Румен Радев назначи ново служебно правителство. Негов премиер е Стефан Янев. Министрите се заклеха.

Държавният глава представи на официална церемония състава, структурата и приоритетите на служебния кабинет, който ще управлява страната до извънредните избори. В началото на церемонията той изрази надежда, че следващото 46-о Народно събрание ще успее да излъчи нов кабинет.

"45-ият парламент бе белязан от много емоции. Макар и кратък неговият живот не бе напразен. Той ще остане като един драматичен желон в излизането на нашето общество от авторитаризма и корупцията", каза Радев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.