Румънският филм "Ана.Ана Симион", заснет по реален сюжет от историята на страната, който разказва за съпротивително антикомунистическо движение през периода 1953-1963 година и за Ана Симион- активен участник в него, предизвика дискусия по време на Международния кинофестивал "Любовта е лудост" във Варна.

Изпълнителката на главната роля Лавиния Шандру посочи,че подобни филми са насочени към младата публика и към всички, които искат да знаят истинската история за този период. Шандру сподели, че освен актриса,дълго време е водила политическо токшоу, била е и депутат в румънския парламент и председател на Националната инициативна партия:

Според румънската актриса,специалните служби от времето на тоталитаризма в страната и, вече не влияят върху формирането на важните за народа и решения.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.