Краят на месец септември е срокът, в който трябва да да бъде ремонтирана фуга на Аспарухов мост в платното посока Варна.

Това сочи справка в сайта на Агенция пътна инфраструктура. Мястото на ремонта е след началото на моста в посока Варна..

Докато текат ремонтните дейност движението в района на моста ще се осъществява в лявата лента в платното посока Варна. На мястото са поставени ограничителни знаци, уточняват от пътната агенция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.