90 години от обособяването на Детски и средношколски комплекс в Регионалната библиотека „П. Славейков“ ще бъде отбелязана с национална конференция, посветена на проблемите на четенето сред младите хора - „Децата, училището, книгите и библиотеката”. Участниците са специалисти с различен поглед върху четенето и младата аудитория - библиотекари, учители, журналисти, писатели, издатели ще споделят опит и успешни практики как да провокираме интерес към книгите и четенето сред младата аудитория, съобщават от библиотеката.

Конференцията обединява в цялост спецификите на четенето според възрастовите разграничения на децата: От 0 - 7 год. инициативи, свързани с първия досег с книгата; От 7 -11 год. - модели за работа, свързани с четенето в начално образование - училищната библиотека, неправителствени организации, конкурсите за художествено творчество и пр.; Тийн зона - Библиотека и училище - уроци в библиотеката, фестивали, фенове и прояви, „четене от екран”и пр.;

От "Live.Varna.bg" съобщават, че  съпътстващи събития са: Изложбите: “Съкровищница на идеи” в Творческия дом на БАН -Варна и “Златните дни на детството” - инициативата е съвместно с Етнографския музей - детски игри и забава от първата половина на XX в. във фоайето на библиотеката.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.