Работна среща „Перспективи за развитие на аквакултурите в контекста на морското пространствено планиране“ се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Форумът е част от дейностите по Трансграничното морско пространствено планиране за Черно море, България и Румъния (MARSPLAN-BS II).

Доклади бяха изнесени от Института по рибни ресурси, Института по океанология, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Морско училище.

Обсъдени бяха резултати от изследвания за възможностите за развитие на аквакултурите в Черно море, както и дейностите по проектиране и създаване на технически съоръжения за тяхното осигуряване.

Дискутирани бяха също икономическата обосновка за развитието на аквакултурите като инвестиция и капацитетът на институциите за осъществяването на подобни проекти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.