Нерегламентирано отглеждане на свине и редица нарушения констатираха днес при проверка след подаден сигнал експерти на Министерството на земеделието.

Нарушенията са в два обекта на един собственик в софийското село Равнище и сливенското Злати Войвода. Фермата в Равнище е регистрирана като лично стопанство, в което са констатирани 60 свине, а другата като фамилна. Там има право да се отглеждат 220 животни, а проверяващите са констатирали 565.

Предстои да бъде наложена възбрана на обекта и недопускане излизането на животни от там. Собственикът ще бъде санкциониран.Проверката продължава.

"Нарушена биосигурност, както знаете това е основно от миналата година във връзка със сложната епизоотична обстановка Африканската чума. Компроментираната био сигурност е нещо което може да окаже много сериозно отражение върху самата ферма и евентуално за проникване на заболяване.....Също така има съмнения за изхранване с кухненски отпадъци, както и нерегламентирано клане", обясни д-р Боряна Станимирова, експерт в дирекция "Животновъдство", съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.