Инцидент е станал на борда на плаващия под флага на Камерун кораб за генерални товари SCOUT (IMO: 7517351), при който е пострадал моряк от екипажа, съобщава сайтът „Maritime.bg". Съдът е плавал от Турция в посока Измаил, Украйна, но се насочил към Варна.

Морякът е със счупен крак и беше евакуиран с плавателен съд на Морска администрация, за да му се окаже медицинска помощ.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.