За втора поредна година, Варна ще се включи в най-мащабната информационна кампания против трафика на хора - "Walk For Freedom" – „Поход за свобода”. Тази година тя е под надслов „Значението на свободата“ и поради епидемичната обстановка, инициативата ще се проведе изцяло онлайн. В кампанията ще вземат участие 200 доброволци от варненските гимназии, работещи по метода „връстници обучават връстници“ в училищните превантивни клубове към дирекция „Превенции“, Община Варна. В периода 17-ти септември – 17-ти октомври доброволците ще показват своето разбиране за значението на свободата чрез снимка, песен, танц, рисунка с "#ЗначениетоНаСвободата". Целта е да се повиши информираността сред младите хора за милионите хора по света, живеещи в робство.

Събитието се организира от дирекция „Превенции“ към община Варна, Местната комисия за борба с трафика на хора в партньорство с Фондация „А 21 България“. Кампанията е по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.