Започнаха проверките в стопанствата на Североизточното държавно предприятие (СИДП) за готовността им да се справят с евентуални пожари през летните месеци. До момента експерти на Районната дирекция по горите -Шумен, РДПБЗН и СИДП инспектираха поделенията в област Шумен.

Те установиха, че са закупени необходимите облекла и предпазни средства, а автомобилите, които се използват при гасене са изправни. Осигурени са достатъчно гръбни пръскачки, за да може при нужда екипите да гасят и в най-недостъпните места. Почистени са минерализованите ивици и лесокултурните прегради.

По време на проверките инж. Николай Стоянов от РДГ-Шумен коментира, че заради засушаванията през последните години значително се е понижило нивото на язовирите и реките в района. Според него това възпрепятства зареждането на автомобилите на огнеборците и би създало проблем при голям горски пожар.

Стоянов предложи на няколко лесно достъпни места, по бреговете на река Камчия и язовир Тича, да бъдат изградени шахти от които по-бързо да се изпомпва вода при необходимост. Експертът на шуменската дирекция смята, че за средства за съоръженията кметовете могат да кандидатстват пред Фонда за бедствия и аварии.

Инж. Стоянов препоръча ръководствата на община Велики Преслав, ДГС - Преслав и пожарната служба в община да работят заедно в тази насока и да станат еталон за всички останали общини. Според него изграждането на шахтите трябва да започне именно от старата столица, защото кметът инж. Янко Йорданов е лесовъд, бивш директор на стопанството, и най-добре знае какви поражения може да нанесе един пожар и колко бързо огнената стихия изпепелява една гора. Проверките в стопанствата ще продължат до края на юли.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.