След сигнал от жител на Каспичан за замърсяване на река Провадийска в участъка на фабрика Крис Ойл 97 ЕООД, на място са извършени проверки, научи Moreto.ent. Според подадения сигнал от тръбата на предприятието за растително олио се излива вода с бял цвят и пяна, която се влива в реката.

При огледа експертите констатирали, че по брега на реката в района около точката на заустване на отпадъчни води от предприятието се наблюдава бяло вещество, което образува пенест слой по повърхността на реката. Взети са водни проби от точката на заустване от обекта, замърсител и три проби от повърхностната вода на р. Провадийска - преди, от мястото на заустване и на около 100 м. след точката на заустване.

Дадени са две предписания от страна на РИОСВ. Първото е да се преустанови изтичането на непречистени води в река Провадийска, а второто да се предприемат мерки за почистване на бялото вещество от бреговете в района около точката на заустване на отпадъчни води от предприятието.

По предписание на БДЧР замърсителят трябва да почисти речните брегове от замърсените с мазнини участъци в района на фабриката. След анализ на резултатите от водните проби РИОСВ - Шумен своевременно ще предприеме последващи действия относно замърсителя, съобщава "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.