Преди минути приключи блокадата на Аспаруховия мост във Варна. Движението е отворено и в двете посоки.

Припомням, че около 16:30 часа протестиращи блокираха Аспарухов мост. Това предизвика километрични задръствания от автомобили, не се движеха и някои от автобусите на градския транспорт.

Предвидено е протестът във Варна да започне в 18:30 часа, пред сградата на общината.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.